a

Algemene voorwaarden

Overeenkomst van Opdracht Websites & Applicaties

Appmaniacs

Geldropseweg 104, 5611 SL Eindhoven

 • Kvk nummer: 60634006
 • BTW nummer: NL001691040b13

Overwegingen:

 • Opdrachtgever is werkzaam op het gebied van webdesign en applicaties.
 • Opdrachtnemer is door Opdrachtgever benaderd om de hierna omschreven werkzaamheden te verrichten en is bereid deze werkzaamheden te verrichten.
 • Opdrachtnemer is vrij om te bepalen op welke wijze hij de werkzaamheden uitvoert.

Artikel 1: De Opdracht

 • Ontwikkeling en vormgeving van websites/webapplicaties en andere digitalisering.
 • Bouwen van websites/webapplicaties en software.
 • Beeldbewerking en animaties.
 • Bouwen van clickable demo’s voor applicatieontwikkeling.
 • Meedenken in het productontwikkelingsproces.
 • Het ontwerpen van bedrijfslogo’s.

Artikel 2: Vergoeding

1. De vergoeding, zoals gespecificeerd in de e-mail en exclusief BTW, is van kracht vanaf de tweede maand na opdrachtverlening voor een looptijd van ten minste 24 maanden.

2. De opdrachtgever heeft het recht om het maandbedrag aan te passen vanwege inflatie.

3. Facturatie van de maandelijkse vergoeding begint uiterlijk twee maanden na de datum van akkoord van de opdracht.

4. De eenmalige wordt in rekening gebracht als de website klaar is of uiterlijk vijf maanden na de datum van akkoord van de opdracht, ongeacht of de website volledig operationeel is.

Artikel 3: Duur en Beëindiging

 • Minimale looptijd van 24 maanden, stilzwijgend verlengd met 12 maanden.
 • Opzegging schriftelijk, ten minste 1 maand voorafgaande aan het einde van de termijn.
 • Tussentijdse opzegging niet mogelijk, behoudens in de omstandigheden beschreven in Artikel 8.

Artikel 4: Geheimhouding

 • Verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie gedurende en na afloop van de overeenkomst.

Artikel 5: Bedrijfsmiddelen

 • Teruggave van alle bedrijfsmiddelen en gerelateerde materialen bij beëindiging van de overeenkomst. Dit betreft enkel elementen of teksten die door de opdrachtgever zelf aangeleverd of geplaats zijn. Wanneer dit extra tijd kost kunnen deze in rekening worden gebracht.

Artikel 6: Eigendom Werk

 • Opdrachtgever verkrijgt gebruiksrecht gedurende de looptijd van de overeenkomst.
 • Gebruik van elementen in de website zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan.

Artikel 7: Vrijwaring

 • Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor schade die ontstaat door het product, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Opdrachtnemer.

Artikel 8: Beëindiging

 • Mogelijkheid tot onmiddellijke beëindiging onder specifieke omstandigheden, zoals contractbreuk of faillissement.

Artikel 9: Jurisdictie

 • Nederlands recht van toepassing.
 • Geschillen beslecht door de bevoegde rechtbank in Nederland.

Artikel 10: Beperking van Aansprakelijkheid

 • Beperking van aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade.
 • Maximale aansprakelijkheid beperkt tot bedrag van de overeenkomst voor zes maanden.

Artikel 11: Levering en Vertraging

 • Leveringstermijnen zijn indicatief.
 • In geval van overmacht wordt de leveringstermijn verlengd.

Artikel 12: Intellectueel Eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten op alle tijdens de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer.
 2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de software of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
 3. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op uitsluitend de door Opdrachtnemer ontwikkelde materialen. Deze vrijwaring is alleen van toepassing op het originele werk dat specifiek door Opdrachtnemer is gecreëerd in het kader van deze opdracht. Het omvat geen inhoud, materiaal of wijzigingen die door Opdrachtgever of door derden op initiatief van Opdrachtgever aan de website of de geleverde producten zijn toegevoegd na levering door Opdrachtnemer. In het geval van een juridische claim gerelateerd aan dergelijke door Opdrachtgever of derden toegevoegde inhoud, is Opdrachtnemer niet verantwoordelijk voor de verdediging of enige gerelateerde kosten. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer onmiddellijk te informeren over het bestaan en de inhoud van enige juridische claim die betrekking heeft op het door Opdrachtnemer ontwikkelde werk, en de afhandeling van de zaak, inclusief het treffen van eventuele schikkingen, geheel over te laten aan Opdrachtnemer. Opdrachtgever zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Opdrachtnemer verlenen.
 4. Niks uit de website mag gekopieerd worden. Bij schending van het auteursrecht wordt een boete in rekening gebracht van minimaal 10 jaar lang de maandelijkse kosten. Deze moet in dat geval in een keer voldaan worden.

Artikel 13: Verantwoordelijkheid voor Inhoud (teksten en aangeleverde foto’s)

1. De Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de aanlevering en de inhoud van alle teksten en ander materiaal dat gebruikt wordt voor de website of applicatie.

2. Hoewel Opdrachtnemer ondersteuning kan bieden bij het formuleren of aanpassen van teksten, blijft de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, legaliteit, en het auteursrecht van deze teksten bij de Opdrachtgever.

3. Opdrachtgever garandeert dat alle aangeleverde teksten en materialen geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden. In het geval van een auteursrechtelijke claim gerelateerd aan door de Opdrachtgever aangeleverde teksten of materialen, zal de Opdrachtgever Opdrachtnemer volledig vrijwaren van alle aansprakelijkheid en alle gerelateerde kosten.

4. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het controleren van de door Opdrachtgever aangeleverde teksten op mogelijke inbreuken op het auteursrecht of andere juridische kwesties.

5. Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om te zorgen voor de juistheid, volledigheid en wettigheid van de teksten en ander materiaal dat voor de website of applicatie wordt gebruikt.

 

Artikel 14: Te Late Betalingen

 1. Betalingstermijnen: Alle facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden, tenzij anders overeengekomen.

 2. Herinneringen bij Te Late Betaling: Indien de betaling niet binnen de gestelde termijn is ontvangen, zal Opdrachtnemer een betalingsherinnering sturen. Opdrachtgever heeft 7 dagen vanaf de datum van de herinnering om de betaling te voldoen.

 3. Rente bij Te Late Betaling: Op betalingen die niet binnen 30 dagen na de vervaldatum zijn voldaan, wordt een rente van 10% per maand berekend, waarbij een deel van een maand als volledige maand wordt beschouwd.

 4. Boetes bij Aanhoudende Wanbetaling: Indien de betaling 60 dagen na de vervaldatum nog niet is voldaan, heeft Opdrachtnemer het recht om een boete van 100% van het totale factuurbedrag in rekening te brengen.

 5. Opschorting van Diensten: Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de geleverde diensten (inclusief, maar niet beperkt tot, webhosting en e-maildiensten) tijdelijk op te schorten indien betalingen 60 dagen of meer achterstallig zijn, totdat de volledige betaling is ontvangen.

 6. Juridische Stappen: Bij aanhoudende wanbetaling behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen om achterstallige betalingen te vorderen.

 7. Communicatie over Te Late Betalingen: Alle communicatie betreffende te late betalingen zal via e-mail of WhatsApp worden gevoerd, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtnemer is niet verplicht hiervoor een aangetekende brieft te sturen.